کتاب خوبی خدا

اثر مجموعه ی نویسندگان از انتشارات ماهی - مترجم: امیر مهدی حقیقت-بهترین داستان های کوتاه