کتاب روزی که او خود اشکهای مرا پاک خواهد کرد

اثر کنزابورو اوئه از انتشارات نیلوفر - مترجم: جلال بایرام-بهترین داستان های کوتاه