کتاب مرگ و زندگی

اثر جان اشتاین بک از انتشارات نگاه - مترجم: سیروس طاهباز-بهترین داستان های کوتاه

مجموعه مرگ و زندگی منتخبی است از ادبیات پراکنده جان استن بک در قالب یک مجموعه داستان. به مانند سایر شاهکارهای استن بک مفاهیم بکاربرده شده در این داستان برای مخاطب ملموس و درد آشناست.


خرید کتاب مرگ و زندگی
جستجوی کتاب مرگ و زندگی در گودریدز

معرفی کتاب مرگ و زندگی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب مرگ و زندگی


 کتاب نوزده داستان کوتاه از نویسندگان بزرگ
 کتاب بهترین داستانهای کوتاه گابریل گارسیا مارکز
 کتاب داستان های کوتاه کافکا
 کتاب اولریکا
 کتاب بابای من
 کتاب پائیز داغ