کتاب کتابخانه ی بابل

اثر خورخه لوئیس بورخس از انتشارات نیلوفر - مترجم: کاوه سیدحسینی-بهترین داستان های کوتاه