کتاب کودکان هم غیر نظامی هستند

اثر هاینریش بل از انتشارات نگاه - مترجم: پرویز همتیان بروجنی-بهترین داستان های کوتاه