کتاب یادداشتهای شخصی یک سرباز

اثر جی. دی. سلینجر از انتشارات سبزان - مترجم: علی شیعه علی-بهترین داستان های کوتاه