کتاب یک چیز به هر حال یک چیز است

اثر آلبرتو موراویا از انتشارات کتاب خورشید - مترجم: اعظم رسولی-بهترین داستان های کوتاه