بهترین داستان های کوتاه

معرفی بهترین و برگزیده ترین داستان های کوتاه جهان
 کتاب پاره کوچک

کتاب پاره کوچک

اثر سهیلا بسکی از انتشارات آگه


 کتاب بی بی پیک

کتاب بی بی پیک

اثر سهیلا بسکی از انتشارات نیلوفر


 کتاب همه ی افق

کتاب همه ی افق

اثر فریبا وفی از انتشارات نشر چشمه


 کتاب در عمق صحنه

کتاب در عمق صحنه

اثر فریبا وفی از انتشارات نشر چشمه


 کتاب در راه ویلا

کتاب در راه ویلا

اثر فریبا وفی از انتشارات نشر چشمه


 کتاب حتی وقتی می خندیم

کتاب حتی وقتی می خندیم

اثر فریبا وفی از انتشارات مرکز


 کتاب بی باد بی پارو

کتاب بی باد بی پارو

اثر فریبا وفی از انتشارات نشر چشمه


 کتاب تویی که سرزمین ات اینجا نیست

کتاب تویی که سرزمین ات اینجا نیست

اثر محمدآصف سلطان زاده از انتشارات آگه


 کتاب عسکر گریز

کتاب عسکر گریز

اثر محمدآصف سلطان زاده از انتشارات آگه


 کتاب کنار نیا مینا

کتاب کنار نیا مینا

اثر محمد حسینی از انتشارات نشر ثالث