بهترین داستان های کوتاه

معرفی بهترین و برگزیده ترین داستان های کوتاه جهان
 کتاب دریا روندگان جزیره آبی تر

کتاب دریا روندگان جزیره آبی تر

اثر عباس معروفی از انتشارات ققنوس


 کتاب بیست و سه قصه

کتاب بیست و سه قصه

اثر لئو تولستوی از انتشارات قطره


 کتاب سو استپول

کتاب سو استپول

اثر لئو تولستوی از انتشارات جامی


 کتاب عید پاک

کتاب عید پاک

اثر ریچارد رایت - لئو تولستوی از انتشارات سوره مهر


 کتاب از جناب غول چه خبر

کتاب از جناب غول چه خبر

اثر لئو تولستوی از انتشارات نیستان


 کتاب تمشک

کتاب تمشک

اثر لئو تولستوی از انتشارات افکار


 کتاب سعادت خانوادگی

کتاب سعادت خانوادگی

اثر لئو تولستوی از انتشارات جامی


 کتاب خدای صبور و دانای حقیقت

کتاب خدای صبور و دانای حقیقت

اثر لئو تولستوی از انتشارات دبیر


 کتاب آقای کافکا

کتاب آقای کافکا

اثر بهومیل هرابال از انتشارات آوای مکتوب


 کتاب نی سحرآمیز

کتاب نی سحرآمیز

اثر بهومیل هرابال از انتشارات آگه