بهترین داستان های کوتاه

معرفی بهترین و برگزیده ترین داستان های کوتاه جهان
 کتاب زنبق های طلایی

کتاب زنبق های طلایی

اثر ساسان ناطق از انتشارات سوره مهر


 کتاب روشنای خاطره ها

کتاب روشنای خاطره ها

اثر مرتضی سرهنگی از انتشارات سوره مهر


 کتاب افسانه های عرب

کتاب افسانه های عرب

اثر حسنی فریض از انتشارات محراب قلم


 کتاب طوطی و شکر

کتاب طوطی و شکر

اثر محمد میرکیانی از انتشارات محراب قلم


 کتاب گربه ی ملوس زمان

کتاب گربه ی ملوس زمان

اثر آیزاک آسیموف از انتشارات محراب قلم


 کتاب نان و پنیر و سبزی

کتاب نان و پنیر و سبزی

اثر محمدرضا پورمحمد از انتشارات قدیانی


 کتاب افسانه های ملل 1

کتاب افسانه های ملل 1

اثر مجموعه ی نویسندگان از انتشارات محراب قلم


 کتاب افسانه های نامادری

کتاب افسانه های نامادری

اثر مجموعه ی نویسندگان از انتشارات محراب قلم


 کتاب افسانه های ملل 3

کتاب افسانه های ملل 3

اثر مجموعه ی نویسندگان از انتشارات محراب قلم


 کتاب افسانه های گرگ ها

کتاب افسانه های گرگ ها

اثر آن جونس از انتشارات محراب قلم