بهترین داستان های کوتاه

معرفی بهترین و برگزیده ترین داستان های کوتاه جهان
 کتاب راف

کتاب راف

اثر زهره فروغی از انتشارات دیرمان


 کتاب چشم هایت را عوض می کنی ؟

کتاب چشم هایت را عوض می کنی ؟

اثر فرحناز علیزاده از انتشارات دیرمان


 کتاب رجل سیاسی

کتاب رجل سیاسی

اثر رحیم مخدومی از انتشارات رسول آفتاب


 کتاب حرفهای در گوشی

کتاب حرفهای در گوشی

اثر مجموعه ی نویسندگان از انتشارات رسول آفتاب


 کتاب روزگار سخت دو محکوم

کتاب روزگار سخت دو محکوم

اثر محمد فاضلی از انتشارات ایهام


 کتاب اهرام سوار بر ماسه های روان

کتاب اهرام سوار بر ماسه های روان

اثر فراز رادی از انتشارات ایهام


 کتاب The Adventures of Sherlock Holmes

کتاب The Adventures of Sherlock Holmes

اثر آرتور کانن دویل از انتشارات معیار علم


 کتاب The Archer

کتاب The Archer

اثر پائولو کوئیلو از انتشارات معیار علم


 کتاب ماه پنجم

کتاب ماه پنجم

اثر فرناز عالی نسب از انتشارات بازتاب نگار


 کتاب حوا در خیابان

کتاب حوا در خیابان

اثر فرزانه کرم پور از انتشارات بازتاب نگار