بهترین داستان های کوتاه

معرفی بهترین و برگزیده ترین داستان های کوتاه جهان
 کتاب We Had to Remove This Post

کتاب We Had to Remove This Post

اثر هانا بروتس از انتشارات کاج بوک


 کتاب داستان زنان

کتاب داستان زنان

اثر مجموعه ی نویسندگان از انتشارات دالاهو


 کتاب رویاقاپ

کتاب رویاقاپ

اثر جمیل کاووکچو از انتشارات مان کتاب


 کتاب این من، منم!؟

کتاب این من، منم!؟

اثر احمد پدرام از انتشارات ترانه پدرام


 کتاب من نمرده ام

کتاب من نمرده ام

اثر احمد پدرام از انتشارات ترانه پدرام


 کتاب در به در به دنبال شادی

کتاب در به در به دنبال شادی

اثر احمد پدرام از انتشارات ترانه پدرام


 کتاب زنگ زنگ زده

کتاب زنگ زنگ زده

اثر احمد پدرام از انتشارات ترانه پدرام


 کتاب این جا تیمارستان است

کتاب این جا تیمارستان است

اثر احمد پدرام از انتشارات ترانه پدرام


 کتاب قصه های غصه

کتاب قصه های غصه

اثر احمد پدرام از انتشارات ترانه پدرام


 کتاب نخل بی خدا

کتاب نخل بی خدا

اثر یاسر فراشاهی نژاد از انتشارات اریش