بهترین داستان های کوتاه

معرفی بهترین و برگزیده ترین داستان های کوتاه جهان
 کتاب ساکورا

کتاب ساکورا

اثر محمد تقی حسن زاده توکلی از انتشارات سیب سرخ


 کتاب گرگ های سرنوگراتس

کتاب گرگ های سرنوگراتس

اثر ساکی از انتشارات فرهنگ نشر نو


 کتاب مرثیه ای در تاریکی

کتاب مرثیه ای در تاریکی

اثر میثم مهدوی از انتشارات ایهام


 کتاب یک قدم عقب تر یک قدم دورتر

کتاب یک قدم عقب تر یک قدم دورتر

اثر مزدک صالحی پامناری از انتشارات پایان


 کتاب در ایستگاه اتوبوس

کتاب در ایستگاه اتوبوس

اثر ایشتوان سابو از انتشارات نیلا


 کتاب نازنین

کتاب نازنین

اثر فئودور داستایفسکی از انتشارات نشر چشمه


 کتاب راهنما کتاب داستان کوتاه

کتاب راهنما کتاب داستان کوتاه

اثر مهدی پوررضائیان از انتشارات نیستان


 کتاب میراث سیمین

کتاب میراث سیمین

اثر گروه نویسندگان از انتشارات قصه باران


 کتاب کاواک

کتاب کاواک

اثر صادق ثابتی از انتشارات قصه باران


 کتاب تاریکی

کتاب تاریکی

اثر گروه نویسندگان از انتشارات قصه باران