بهترین داستان های کوتاه

معرفی بهترین و برگزیده ترین داستان های کوتاه جهان
 کتاب چت

کتاب چت

اثر آفاق شوهانی از انتشارات شالگردن


 کتاب مهمانی شام اولیری چاقه

کتاب مهمانی شام اولیری چاقه

اثر الکساندر مک کال اسمیت از انتشارات نیماژ


 کتاب ناپیدا

کتاب ناپیدا

اثر سوآ به از انتشارات نیماژ


 کتاب سرزمین بی صاحب

کتاب سرزمین بی صاحب

اثر گراهام گرین از انتشارات نیماژ


 کتاب مردی از مریخ

کتاب مردی از مریخ

اثر مارگارت آتوود از انتشارات نیماژ


 کتاب تاریخ جهانی بدنامی

کتاب تاریخ جهانی بدنامی

اثر خورخه لوئیس بورخس از انتشارات نیماژ


 کتاب در باب عشق و زیبایی

کتاب در باب عشق و زیبایی

اثر اوسامو دازای از انتشارات نیماژ


 کتاب چیزهای شکننده

کتاب چیزهای شکننده

اثر نیل گیمن از انتشارات نشر نون


 کتاب A Sportsman's Sketches

کتاب A Sportsman's Sketches

اثر ایوان تورگنیف از انتشارات کاج بوک


 کتاب دروازه های بهشت

کتاب دروازه های بهشت

اثر ایتن کوئن از انتشارات نشر چشمه